Ý nghĩa của từ vai trò là gì:
vai trò nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ vai trò. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa vai trò mình

1

24   9

vai trò


Vai trò thường là tính từ tính chất của sự vật,sự viêc hiện tượng,dùng để nói về vị trí chức năng, nhiệm vụ mục đích của sự vật, sự việc, hiện tượng trong một hoàn cảnh, bối cảnh và mối quan hệ nào đó. Ví dụ : Vai trò của đảng đối với sự phát triển đất nước, vai trò của tác phẩm văn học nào đó đối với sự nghiệp sáng tác văn học của tác giả. vai trò của từ đối với câu vvv...
Minhthuy123 - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

2

10   7

vai trò


d. Tác dụng, chức năng trong sự hoạt động, sự phát triển của cái gì đó. Vai trò của người quản lí. Giữ một vai trò quyết định.. Các kết quả tìm kiếm [..]
Nguồn: vdict.com

3

7   6

vai trò


Tác dụng, chức năng trong sự hoạt động, sự phát triển của cái gì đó. | : '''''Vai trò''' của người quản lí.'' | : ''Giữ một '''vai trò''' quyết định.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

7   6

vai trò


tác dụng, chức năng của ai hoặc cái gì trong sự hoạt động, sự phát triển chung của một tập thể, một tổ chức vai trò của người [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   0

vai trò


vai trò của việc ban hành Luật Tín ngưỡng tôn giáo
Phuoc - Ngày 04 tháng 7 năm 2017

6

0   2

vai trò


Tam quan trong va y nghia ...
Ẩn danh - Ngày 27 tháng 10 năm 2015

7

5   8

vai trò


d. Tác dụng, chức năng trong sự hoạt động, sự phát triển của cái gì đó. Vai trò của người quản lí. Giữ một vai trò quyết định.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của vai trò
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< uất hận van nài >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa