Ý nghĩa của từ utility là gì:
utility nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ utility. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa utility mình

1

1   0

utility


''Trong phần mềm máy tính''. Tiện ích, các trình công cụ tiện lợi cho các công việc nào đó.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

utility


1. Trạng thái hữu dụng, có thể sử dụng được.
2. Một bài báo hoặc thiết bị có công dụng.
3. Tính từ: một cầu thủ có khả năng chơi ở nhiều vị trí khác nhau: a utility infielder
3. Tính từ: một đồ vật có nhiều công dụng khác nhau: a utitlity knife
markarus - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

3

0   0

utility


[ju:'tiləti]|danh từ|tính từ|Tất cảdanh từ sự có lợi, sự có ích; tính hữu dụng, tính thiết thực vật có ích, vật dùng đượcutility clothes quần áo để mặ [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

4

0   0

utility


| utility utility (y-tilə-tē) noun A program designed to perform a particular function; the term usually refers to software that solves narrowly focused problems or those related to [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

5

0   0

utility


Danh từ:
- Một dịch vụ được sử dụng bởi công chúng, chẳng hạn như cung cấp điện hoặc khí đốt hoặc dịch vụ xe lửa,...
- Sự hữu ích của một cái gì đó, đặc biệt là một cách thiết thực
- Khả năng đáp ứng một nhu cầu cụ thể; tính hữu dụng
la gi - Ngày 25 tháng 9 năm 2019


Thêm ý nghĩa của utility
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< checkbox undo >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa