Ý nghĩa của từ utachi là gì:
utachi nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ utachi Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa utachi mình

1

2   1

utachi


Đây là tiếng lóng trong ngôn ngữ Việt Nam. Khi viết rời "u ta chi", trong đó "u" là từ đồng nghĩa với từ "mẹ", "ta" ở ngoài Bắc hay dùng để chỉ bản thân mình (tôi), còn "chi" ở đây là "chi trả". Vậy ghép lại, ý của câu nghĩa là "nguồn cung cấp vốn hay vật dụng khác do phụ huynh trả.
la gi - Ngày 03 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của utachi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< old sport từ mba có >>