Ý nghĩa của từ used to là gì:
used to nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ used to. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa used to mình

1

3   2

used to


- : thường, diễn tả một thói quen trong quá khứ.
khẳng định: S + used to + [verb in simple form ….
Ví dụ: I used to walk to school when I was small
Phủ định: S + didn’t + use to + verb in simple form
Nghi vấn: Did + S + use to + verb in simple form
To be/ to get used to + V-ing/ Noun: Trở nên quen với.
He is used to swimming every day.
He got used to American food.
nghiemmailan - Ngày 05 tháng 8 năm 2013

2

0   0

used to


Trong tiếng Anh, cụm từ "used to" là một ngữ pháp vì trong từng trường hợp động từ khác nhau mà có ý nghĩa khác nhau
Ví dụ 1: I used to live here when I was child. (Tôi thường sống ở đấy khi tôi còn nhỏ)
Ví dụ 2: I am used to getting up early. (Tôi đã quen với việc dậy sớm)
nghĩa là gì - Ngày 10 tháng 8 năm 2019

Thêm ý nghĩa của used to
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< windows xp xe hoi 2.0 >>