Ý nghĩa của từ urban là gì:
urban nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ urban. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa urban mình

1

3   2

urban


| urban urban (ûrʹbən) adjective 1. Of, relating to, or located in a city. 2. Characteristic of the city or city life.   [Latin urbānus, from urbs, urb-, city.] Đồng [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

2

3   3

urban


Thành phố, (thuộc) thành thị; ở thành phố, ở thành thị. | : '''''urban''' population'' — nhân dân thành thị
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

3   3

urban


urban là một từ tiếng Anh, đóng vai trò như một tính từ chỉ những sự vật, sự việc có tính chất thành phố, hiện đại, trái nghĩa với country - đồng quê

urban có thể kết hợp với nhiều từ khác để ý rằng những sự vật đó có phong cách hiện đại, thành thị
VD: urban clothing = thời trang hiện đại, trẻ trung
hansnam - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

4

3   3

urban


['ə:bən]|tính từ (thuộc) thành phố; ở thành phố, sống trong thành phốurban population nhân dân thành thịurban area khu vực đô thịurban renewal công cuộc chỉnh trang [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

5

0   0

urban


Tính từ:
- Hoặc trong thành phố hoặc thị trấn
- Liên quan đến các thị trấn và thành phố
Ví dụ: Ngày càng nhiều người di chuyển đến khu vực thị thành vì nó thuận tiện và có nhiều cơ hội việc làm. (More and more people have moved to the urban area for convenience and more job opportunity).
la gi - Ngày 25 tháng 9 năm 2019

Thêm ý nghĩa của urban
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< uptrend urbane >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa