Ý nghĩa của từ up to you là gì:
up to you nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ up to you. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa up to you mình

1

4   1

up to you


= điều đó phụ thuộc vào bạn.

giao cho ai quyết định làm việc gì đó. tương tự như "tùy cậu" hoặc "tùy bạn", "tùy mày", "tùy bác"... trong tiếng Việt

VD:
có nên đi tam đảo không nhỉ?
up to you
hansnam - Ngày 22 tháng 7 năm 2013

2

0   0

up to you


Hoặc "it's up to you", nghĩa là "tùy bạn". Cụm từ này được sử dụng khá phổ biến trong ngôn ngữ tiếng Anh.
Ví dụ: Bây giờ có rất nhiều trường đại học công lập mà bạn có thể chọn, tùy thuộc vào bạn miễn là bạn hài lòng với lựa chọn của mình. (There are variety of universities for your choice, it's up to you as long as you satisfy with that.)
nga - Ngày 09 tháng 11 năm 2018

3

1   2

up to you


Có nghĩa là Tùy thuộc vào bạn hoặc Tùy bạn
Ví dụ:
A: Should I go to movie or go swimming? ( Tôi nên đi xem phim hay đi bơi?)
B: Up to you (tùy thuộc vào bạn)
vuvu - Ngày 22 tháng 7 năm 2013

4

1   3

up to you


có nghĩa là Tùy bạn, Để bạn quyết định đấy hay Tùy vào quyết định của bạn.
ví dụ: A: Do you want to go out with me or stay home right now ?
(Bạn muốn đi ra ngoài chơi với tôi hay ở nhà bây giờ? )
B: Up to you
( Tùy bạn)
gracehuong - Ngày 23 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của up to you
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Facebook what the hell >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa