Ý nghĩa của từ tuyên cáo là gì:
tuyên cáo nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ tuyên cáo. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tuyên cáo mình

1

13   5

tuyên cáo


Tuyên cáo là việc chính quyền thông qua người đại diện của mình đưa ra một thông tin về một sự việc quan trọng có ảnh hưởng tới Đất nước một cách công khai cho người dân cùng biết.
LuatgiaNguyenNgoc - Ngày 27 tháng 8 năm 2021

2

0   0

tuyên cáo


Nói chính phủ báo cho mọi người biết một việc quan trọng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0   0

tuyên cáo


Nói chính phủ báo cho mọi người biết một việc quan trọng.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "tuyên cáo". Những từ có chứa "tuyên cáo" in its definition in Vietnamese. Vietnamese dictionary: . [..]
Nguồn: vdict.com

4

0   0

tuyên cáo


Nói chính phủ báo cho mọi người biết một việc quan trọng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của tuyên cáo
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< gốc rễ gốc tích >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa