Ý nghĩa của từ gốc rễ là gì:
gốc rễ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ gốc rễ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa gốc rễ mình

1

1   1

gốc rễ


gốc và rễ; dùng để chỉ nguồn gốc hoặc nguyên nhân sâu xa của sự việc, vấn đề (nói khái quát) tìm đến gốc rễ của sự việc Đồng nghĩa: cỗi rễ, [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   1

gốc rễ


Nguyên nhân sinh ra vật gì. | : ''Trừ tận '''gốc rễ''' nạn buôn lậu.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0   1

gốc rễ


Nguyên nhân sinh ra vật gì: Trừ tận gốc rễ nạn buôn lậu.
Nguồn: vdict.com

4

0   1

gốc rễ


Nguyên nhân sinh ra vật gì: Trừ tận gốc rễ nạn buôn lậu.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của gốc rễ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tuyển cử tuyên cáo >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa