Ý nghĩa của từ gốc tích là gì:
gốc tích nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ gốc tích. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa gốc tích mình

1

42 Thumbs up   8 Thumbs down

gốc tích


nguồn gốc, lai lịch biết rõ gốc tích hỏi đến ngọn nguồn, gốc tích Đồng nghĩa: gốc gác, tông tích
Nguồn: tratu.soha.vn

2

20 Thumbs up   15 Thumbs down

gốc tích


Nguồn gốc xưa. | : '''''Gốc tích''' loài người.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

17 Thumbs up   15 Thumbs down

gốc tích


Nguồn gốc xưa: Gốc tích loài người.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

13 Thumbs up   14 Thumbs down

gốc tích


Nguồn gốc xưa: Gốc tích loài người.
Nguồn: vdict.com

<< tuyên cáo tung hô >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa