Ý nghĩa của từ trực tiếp là gì:
trực tiếp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ trực tiếp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa trực tiếp mình

1

13   10

trực tiếp


Tiếp xúc thẳng, không cần người hay vật làm trung gian : Trực tiếp đề nghị với chính quyền. Tuyển cử trực tiếp. Chế độ bầu cử để cho cử tri bầu th [..]
Nguồn: vdict.com

2

6   5

trực tiếp


có quan hệ thẳng với đối tượng tiếp xúc, không qua khâu trung gian tiếp xúc trực tiếp bộ phận trực tiếp sản xuất Trái nghĩa: gi [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

0   0

trực tiếp


Trực tiếp là tiếp xúc thẳng không cần người hay vật là trung gian nếu làm như vậy câu văn sẽ hay hơn nhất là dùng trong mở bài của bài văn
Hieuta - Ngày 12 tháng 1 năm 2020

4

6   8

trực tiếp


Tiếp xúc thẳng, không cần người hay vật làm trung gian. | : '''''Trực tiếp''' đề nghị với chính quyền..'' | : ''Tuyển cử '''trực tiếp'''..'' | : ''Chế độ bầ [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

5   8

trực tiếp


Tiếp xúc thẳng, không cần người hay vật làm trung gian : Trực tiếp đề nghị với chính quyền. Tuyển cử trực tiếp. Chế độ bầu cử để cho cử tri bầu thẳng đại biểu, chứ không phải bầu qua nhiều lần, nhiều bậc, như tuyển cử gián tiếp.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của trực tiếp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< lâu đài trực khuẩn >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa