Ý nghĩa của từ trống bỏi là gì:
trống bỏi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ trống bỏi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa trống bỏi mình

1

0   0

trống bỏi


Trống bằng giấy cho trẻ con chơi, hai bên có hai sợi dây, đầu buộc một hạt nặng, đập vào mặt giấy thành tiếng khi xoay nhanh. Già chơi trống bỏi. Người già còn ham muốn những cái không hợp với tuổi mì [..]
Nguồn: vdict.com

2

0   0

trống bỏi


Trống bằng giấy cho trẻ con chơi, hai bên có hai sợi dây, đầu buộc một hạt nặng, đập vào mặt giấy thành tiếng khi xoay nhanh. Già chơi trống bỏi. Người già còn ham muốn những cái không hợp với tuổi mình.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

0   0

trống bỏi


đồ chơi của trẻ con, giống hình cái trống, làm bằng giấy già chơi trống bỏi (tng)
Nguồn: tratu.soha.vn

4

0   2

trống bỏi


Trống bằng giấy cho trẻ con chơi, hai bên có hai sợi dây, đầu buộc một hạt nặng, đập vào mặt giấy thành tiếng khi xoay nhanh. | : ''Già chơi '''trống bỏi'''.'' — Người già còn ham muốn những cái khôn [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của trống bỏi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< trống chầu leo kheo >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa