Ý nghĩa của từ trọng đông là gì:
trọng đông nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ trọng đông. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa trọng đông mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

trọng đông


Tháng thứ hai của mùa đông.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

trọng đông


Tháng thứ hai của mùa đông.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "trọng đông". Những từ phát âm/đánh vần giống như "trọng đông": . trang hoàng tráng miệng trạng huống trong sáng trọng nông trông c [..]
Nguồn: vdict.com

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

trọng đông


Tháng thứ hai của mùa đông.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

<< linh kiện linh lợi >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa