Ý nghĩa của từ trọng đông là gì:
trọng đông nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ trọng đông. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa trọng đông mình

1

0   0

trọng đông


Tháng thứ hai của mùa đông.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

trọng đông


Tháng thứ hai của mùa đông.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "trọng đông". Những từ phát âm/đánh vần giống như "trọng đông": . trang hoàng tráng miệng [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

trọng đông


Tháng thứ hai của mùa đông.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của trọng đông
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< linh kiện linh lợi >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa