Ý nghĩa của từ tong tỏng là gì:
tong tỏng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ tong tỏng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tong tỏng mình

1

0   0

tong tỏng


Nói tiếng nước chảy liên tiếp, đều đặn. | : ''Mái nhà dột, nước chảy '''tong tỏng'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

tong tỏng


Nói tiếng nước chảy liên tiếp, đều đặn: Mái nhà dột, nước chảy tong tỏng.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "tong tỏng". Những từ phát âm/đánh vần giống như "tong tỏng": . tong tỏng tổng thống [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

tong tỏng


Nói tiếng nước chảy liên tiếp, đều đặn: Mái nhà dột, nước chảy tong tỏng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

tong tỏng


từ gợi tả tiếng như tiếng nước nhỏ hoặc chảy thành dòng nhỏ liên tiếp từ trên cao xuống nhà dột, nước mưa nhỏ xuống tong tỏng
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của tong tỏng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< lắp ráp lắt léo >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa