Ý nghĩa của từ to be done là gì:
to be done nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ to be done Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa to be done mình

1

0   0

to be done


Trong tiếng Anh, cụm từ "to be done" ở dạng bị động thì hiện tại đơn
Ví dụ 1: I suggest it has to be done by you now. (Tôi đề nghị nó phải được làm bởi bạn ngay bây giờ)
Ví dụ 2: My work is expect to be done by you. (Công việc của tôi dự kiến được hoàn thành bởi cậu)
nghĩa là gì - Ngày 11 tháng 8 năm 2019

Thêm ý nghĩa của to be done
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< must be ving đề ba >>