Ý nghĩa của từ must be ving là gì:
must be ving nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ must be ving Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa must be ving mình

1

0   0

must be ving


Must be Ving là ngữ pháp trong tiếng Anh, được sử dụng để phỏng đoán điều diễn ra ở hiện tại mang tính chắc chắn
Ví dụ: It's rainning, she must be staying in the rain there. (Trời đang mưa, cô ấy chắc hẳn đang trú mưa ở kia)
nghĩa là gì - Ngày 11 tháng 8 năm 2019

Thêm ý nghĩa của must be ving
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tham sân si to be done >>