Ý nghĩa của từ must be ving là gì:
must be ving nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ must be ving. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa must be ving mình

1

2   1

must be ving


Must be Ving là ngữ pháp trong tiếng Anh, được sử dụng để phỏng đoán điều diễn ra ở hiện tại mang tính chắc chắn
Ví dụ: It's rainning, she must be staying in the rain there. (Trời đang mưa, cô ấy chắc hẳn đang trú mưa ở kia)
nghĩa là gì - Ngày 11 tháng 8 năm 2019

2

2   1

must be ving


I wrote an essay as long as a novel , it must be becoming the excelent text I have ever done
Mỹ lê - Ngày 11 tháng 4 năm 2020

Thêm ý nghĩa của must be ving
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tham sân si to be done >>