Ý nghĩa của từ nulosa là gì:
nulosa nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ nulosa Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nulosa mình

1

0   0

nulosa


Từ "nulosa" ghi tắt của cụm từ "nứng lồn sảng" tại Việt Nam. Đây là cụm từ tục tĩu mang ý chửi người khác với cách nhìn khinh miệt, xem thường, được dùng chủ yếu ở giới trẻ
Ví dụ: Bớt nulosa lại đi, nói chuyện chả ra cái gì.
nghĩa là gì - Ngày 10 tháng 8 năm 2019

Thêm ý nghĩa của nulosa
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< fill out tham sân si >>