Ý nghĩa của từ every single day là gì:
every single day nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ every single day. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa every single day mình

1

1   1

every single day


- Ngày sang ngày
Hoặc
- Ngày này sang ngày khác
Hoặc
- liên tục mỗi ngày/ mỗi ngày liên tục
Hoặc
- Không sót ngày nào
Josseph Khương - Ngày 31 tháng 10 năm 2020

2

0   0

every single day


Trong tiếng Anh, cụm từ "every single day" được dùng để diễn tả hành động được lặp đi lặp lại hằng này
Ví dụ: Every single day, I am used to riding a bike around the lake near my house. (Hằng ngày, tôi đã quen với việc chạy xe đạp xung quanh hồ gần nhà tôi)
nghĩa là gì - Ngày 07 tháng 8 năm 2019

Thêm ý nghĩa của every single day
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< in the end ve sầu thoát xác >>