Ý nghĩa của từ đề ba là gì:
đề ba nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ đề ba Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa đề ba mình

1

0   0

đề ba


Cụm từ "đề ba" là một khẩu ngữ tại Việt Nam xuất phát từ tiếng Pháp đều có nghĩa là: bước đầu, xuất phát, khởi động. Trong xe máy, đề ba là một nút mà người dùng khi ấn nút đó xe sẽ mắt đầu nổ máy.
Ví dụ: Thầy sẽ cho các em bài tập cơ bản đề ba trước nhé!
nghĩa là gì - Ngày 11 tháng 8 năm 2019

Thêm ý nghĩa của đề ba
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< to be done tham sân >>