Ý nghĩa của từ theo đuổi là gì:
theo đuổi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ theo đuổi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa theo đuổi mình

1

1   4

theo đuổi


đg. Kiên trì, gắng sức trong những hoạt động nhằm vào một đối tượng, một công việc nào đó, mong đạt cho được mục đích (thường là tốt đẹp). Theo đu [..]
Nguồn: vdict.com

2

1   4

theo đuổi


đg. Kiên trì, gắng sức trong những hoạt động nhằm vào một đối tượng, một công việc nào đó, mong đạt cho được mục đích (thường là tốt đẹp). Theo đuổi chính sách hoà bình. Theo đuổi cô gái đã nhiều năm (kng.). Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

1   4

theo đuổi


làm việc gì đó một cách kiên trì, bền bỉ nhằm mong đạt cho bằng được mục đích (thường là những việc làm tố [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

0   4

theo đuổi


Kiên trì, gắng sức trong những hoạt động nhằm vào một đối tượng, một công việc nào đó, mong đạt cho được mục đích (thường là tốt đẹp). | : '''''The [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của theo đuổi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< then thi công >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa