Ý nghĩa của từ thương nhớ là gì:
thương nhớ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ thương nhớ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa thương nhớ mình

1

2   1

thương nhớ


đgt. Nhớ đến, nghĩ đến với tình cảm tha thiết xen lẫn nỗi buồn da diết, không nguôi ngoai: thương nhớ người anh đi xa Lúc nào anh cũng thương nhớ bạn bè, n [..]
Nguồn: vdict.com

2

2   1

thương nhớ


đgt. Nhớ đến, nghĩ đến với tình cảm tha thiết xen lẫn nỗi buồn da diết, không nguôi ngoai: thương nhớ người anh đi xa Lúc nào anh cũng thương nhớ bạn bè, người thân ở quê nhà.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

1   1

thương nhớ


Nhớ đến, nghĩ đến với tình cảm tha thiết xen lẫn nỗi buồn da diết, không nguôi ngoai. | : '''''Thương nhớ''' người anh đi xa .'' | : ''Lúc nào anh cũng '''thươn [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

0   1

thương nhớ


nhớ đến, nghĩ đến với tình cảm thương yêu tha thiết, xen lẫn đượm buồn thương nhớ quê nhà "Xót thay huyên cỗi, xuân gi& [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của thương nhớ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< thương hại thương tích >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa