Ý nghĩa của từ thư từ là gì:
thư từ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ thư từ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa thư từ mình

1

1   0

thư từ


Thư gửi cho nhau nói chung. | : ''Lâu nay không nhận được '''thư từ''' của ai cả.'' | Gửi thư cho nhau. | : ''Hai đứa vẫn '''thư từ''' qua lại.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   0

thư từ


I. dt. Thư gửi cho nhau nói chung: Lâu nay không nhận được thư từ của ai cả. II. đgt. Gửi thư cho nhau: Hai đứa vẫn thư từ qua lại.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

0   0

thư từ


I. dt. Thư gửi cho nhau nói chung: Lâu nay không nhận được thư từ của ai cả. II. đgt. Gửi thư cho nhau: Hai đứa vẫn thư từ qua lại.. Các kết quả tìm kiếm liên [..]
Nguồn: vdict.com

4

0   0

thư từ


thư gửi cho nhau (nói khái quát) gửi thư từ cho nhau Đồng nghĩa: thơ từ Động từ (Khẩu ngữ) gửi thư cho nhau (nói khái quát) hai đ [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của thư từ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< thư lại thưa >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa