Ý nghĩa của từ thâm cung là gì:
thâm cung nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ thâm cung. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa thâm cung mình

1

1   0

thâm cung


Cung của vua chúa, về mặt là nơi ít người được lui tới.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   0

thâm cung


d. Cung của vua chúa, về mặt là nơi ít người được lui tới.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "thâm cung". Những từ có chứa "thâm cung" in its definition in Vietnamese. Vietnamese dictionary: . [..]
Nguồn: vdict.com

3

1   0

thâm cung


d. Cung của vua chúa, về mặt là nơi ít người được lui tới.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

1   0

thâm cung


(Từ cũ) cung của vua chúa, là nơi kín đáo, thâm nghiêm ít người được lui tới chốn thâm cung
Nguồn: tratu.soha.vn

5

2   1

thâm cung


Có nghĩa nữa là đi sâu vào nơi cung cấm của vua chúa .nơi bí mật, không được vào chốn ấy
Ẩn danh - Ngày 08 tháng 1 năm 2021

Thêm ý nghĩa của thâm cung
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tháp canh thâm hiểm >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa