Ý nghĩa của từ thâm cung là gì:
thâm cung nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ thâm cung. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa thâm cung mình

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

thâm cung


Cung của vua chúa, về mặt là nơi ít người được lui tới.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

thâm cung


d. Cung của vua chúa, về mặt là nơi ít người được lui tới.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "thâm cung". Những từ có chứa "thâm cung" in its definition in Vietnamese. Vietnamese dictionary: . [..]
Nguồn: vdict.com

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

thâm cung


d. Cung của vua chúa, về mặt là nơi ít người được lui tới.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de (offline)

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

thâm cung


(Từ cũ) cung của vua chúa, là nơi kín đáo, thâm nghiêm ít người được lui tới chốn thâm cung
Nguồn: tratu.soha.vn

5

2 Thumbs up   1 Thumbs down

thâm cung


Có nghĩa nữa là đi sâu vào nơi cung cấm của vua chúa .nơi bí mật, không được vào chốn ấy
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 8 tháng 1, 2021

<< tháp canh thâm hiểm >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa