Ý nghĩa của từ terminal là gì:
terminal nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ terminal. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa terminal mình

1

1   1

terminal


Một tòa nhà ở sân bay nơi hành khách được tụ tập để chuyển lên hoặc xuống máy bay. | Một nhà ga xe lửa nơi kết thúc hay bắt đầu chuyến xe lửa. | Trong [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   1

terminal


['tə:minl]|tính từ|danh từ|Tất cảtính từ (thuộc) giai đoạn cuối cùng của một bệnh chết người; ở giai đoạn cuối cùngterminal cancer ung thư giai đoạn cuốit [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

0   0

terminal


Tính từ:
- (Của một căn bệnh hoặc bệnh tật) dẫn đến cái chết dần dần
- Cực đoan, khi đề cập đến một cái gì đó khó chịu hoặc tiêu cực
Danh từ:
- Khu vực hoặc tòa nhà tại nhà ga, sân bay hoặc cảng được sử dụng bởi hành khách đi hoặc đến bằng tàu, máy bay hoặc tàu
la gi - Ngày 23 tháng 9 năm 2019

4

0   1

terminal


| terminal terminal (tûrʹmə-nəl) adjective Abbr. term., t. 1. Of, relating to, situated at, or forming a limit, a boundary, an extremity, or an end. 2. Botany. Growing or ap [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của terminal
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< text zombie >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa