Ý nghĩa của từ tam khôi là gì:
tam khôi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ tam khôi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tam khôi mình

1

6   0

tam khôi


Ba học vị cao nhất của kỳ thi đình, là trạng nguyên, bảng nhãn và thám hoa.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   1

tam khôi


Ba học vị cao nhất của kỳ thi đình, là trạng nguyên, bảng nhãn và thám hoa.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

0   2

tam khôi


ba lần đỗ đầu: giải nguyên, hội nguyên và đình nguyên, nên cũng gọi là tam nguyên
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   2

tam khôi


(Từ cũ) ba học vị cao nhất của kì thi đình thời phong kiến, là trạng nguyên, bảng nhãn và thám hoa (nói tổng quát).
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   2

tam khôi


Tam khôi(chữ Hán: 三魁) là ba danh hiệu cao nhất của học vị Tiến sĩ (còn gọi là tiến sĩ đệ nhất giáp hay tiến sĩ cập đệ) được xác định tại kỳ thi [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

6

0   3

tam khôi


ba lần đỗ đầu: giải nguyên, hội nguyên và đình nguyên, nên cũng gọi là tam nguyên. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "tam khôi". Những từ phát âm/đánh vần [..]
Nguồn: vdict.com

Thêm ý nghĩa của tam khôi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tam quan phát xít >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa