Ý nghĩa của từ phát xít là gì:
phát xít nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ phát xít. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phát xít mình

1

26   13

phát xít


PháT-XíT Độc đoán và tàn bạo : Biện pháp phát-xít. Chủ nghĩa phát- xít. Hình thức chuyên chế công khai của giai cấp tư sản, nhằm thủ tiêu nền dân chủ, thi [..]
Nguồn: vdict.com

2

16   11

phát xít


PháT-XíT Độc đoán và tàn bạo : Biện pháp phát-xít. Chủ nghĩa phát- xít. Hình thức chuyên chế công khai của giai cấp tư sản, nhằm thủ tiêu nền dân chủ, thiết lập một chế độ phản động dã man và chuẩn bị chiến tranh xâm lược.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

7   9

phát xít


thuộc về chủ nghĩa phát xít, có tính chất của chủ nghĩa phát xít chế độ phát xít chính sách độc tài p [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

8   11

phát xít


PháT-XíT Độc đoán và tàn bạo. | : ''Biện pháp phát-xít..'' | : ''Chủ nghĩa phát- xít..'' | : ''Hình thức chuyên chế công khai của giai cấp tư sản, nhằm thủ tiê [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của phát xít
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tam khôi phòng >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa