Ý nghĩa của từ tự khi là gì:
tự khi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ tự khi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tự khi mình

1

0   0

tự khi


Tự dối mình.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

tự khi


tự đốt mình. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "tự khi". Những từ phát âm/đánh vần giống như "tự khi": . tà khí thời khí tiểu khí tú khí tử khí tự [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

tự khi


tự đốt mình
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

tự khi


Tự dối mình.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của tự khi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< canh tân cao lâu >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa