Ý nghĩa của từ tự ý là gì:
tự ý nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ tự ý. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tự ý mình

1

3   1

tự ý


. (Làm việc gì) theo ý riêng của mình, không kể gì những điều ràng buộc đối với mình. | : '''''Tự ý''' bỏ việc.'' | : '''''Tự ý''' thay đổi kế hoạch.'' | [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

2   1

tự ý


t. (thường dùng phụ cho đg.). (Làm việc gì) theo ý riêng của mình, không kể gì những điều ràng buộc đối với mình. Tự ý bỏ việc. Tự ý thay đổi kế hoạc [..]
Nguồn: vdict.com

3

2   1

tự ý


t. (thường dùng phụ cho đg.). (Làm việc gì) theo ý riêng của mình, không kể gì những điều ràng buộc đối với mình. Tự ý bỏ việc. Tự ý thay đổi kế hoạch. Việc làm tự ý.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

2   1

tự ý


(làm việc gì) theo ý riêng của mình, không kể gì đến những điều ràng buộc đối với mình tự ý bỏ việc tư t [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của tự ý
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tự tiện u sầu >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa