Ý nghĩa của từ từ mr là gì:
từ mr nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ từ mr Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa từ mr mình

1

2   2

từ mr


Từ "Mr" trong tiếng Anh là danh từ được dùng để gọi người đàn ông
Ví dụ 1: Hello Mr. Kai, welcome to my hotel, please follow me. (Xin chào ông Kai, chào mừng đến với khách sạn của tôi, xin mời ông theo tôi)
Ví dụ 2: You must take care Mr. Jin, he is my grandfather. (Bạn phải chăm sóc ông Jin, ông ấy là ông nội của tôi)
la gi sister - Ngày 01 tháng 9 năm 2019

Thêm ý nghĩa của từ mr
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< kw có kween >>