Ý nghĩa của từ từ mr có là gì:
từ mr có nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ từ mr có Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa từ mr có mình

1

2   0

từ mr có


Mr: từ dùng để chỉ người đàn ông
Ví dụ1: Mr. John, please follow me, you must not go that way. (Ông John, xin mời theo tôi, ông không được đi hướng đó)
Ví dụ 2: Please take care Mr. Robinson, he is my guest. (Xin hãy chăm sóc ông Robinson, ông ấy là khách quý của tôi)
la gi sister - Ngày 28 tháng 8 năm 2019

Thêm ý nghĩa của từ mr có
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< xy có qhd >>