Ý nghĩa của từ từ fix là gì:
từ fix nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ từ fix Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa từ fix mình

1

0   0

từ fix


Fix /fiks/ có nghĩa là: đóng, lắp, đặt, nhìn chằn chằm, thu xếp, sửa chữa (động từ); tình thế khó khăn (danh từ)
Ví dụ 1: I need to fix a machine again. (Tôi cần sửa cái máy giặt một lần nữa)
Ví dụ 2: I don't hope to be in a fix. (Tôi không hi vọng ở vào tình thế khó khăn)
nghĩa là gì - Ngày 13 tháng 8 năm 2019

Thêm ý nghĩa của từ fix
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< take your time wear out >>