Ý nghĩa của từ tất bật là gì:
tất bật nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ tất bật. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tất bật mình

1

11   0

tất bật


vội vàng và luôn tay luôn chân vì quá bận bịu, vất vả dáng đi tất bật tất bật ngược xuôi để lo công việc Đ [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   1

tất bật


Vội vã vì bận nhiều: Trông một lũ con nhỏ xấp xỉ bằng nhau tất bật suốt ngày.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "tất bật". Những từ phát âm/đánh vần
sami - Ngày 22 tháng 10 năm 2020

3

2   5

tất bật


Vội vã vì bận nhiều: Trông một lũ con nhỏ xấp xỉ bằng nhau tất bật suốt ngày.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

2   6

tất bật


Vội vã vì bận nhiều. | : ''Trông một lũ con nhỏ xấp xỉ bằng nhau '''tất bật''' suốt ngày.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

1   6

tất bật


Vội vã vì bận nhiều: Trông một lũ con nhỏ xấp xỉ bằng nhau tất bật suốt ngày.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "tất bật". Những từ phát âm/đánh vần [..]
Nguồn: vdict.com

Thêm ý nghĩa của tất bật
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< gặp dịp gặp gái >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa