Ý nghĩa của từ tàn ngược là gì:
tàn ngược nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ tàn ngược. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tàn ngược mình

1

0   0

tàn ngược


Nh. Bạo ngược.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "tàn ngược". Những từ phát âm/đánh vần giống như "tàn ngược": . tàn ngược Tiên Ngọc
Nguồn: vdict.com

2

0   0

tàn ngược


Nh. Bạo ngược.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của tàn ngược
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tàn hương tàn quân >>