Ý nghĩa của từ sql là gì:
sql nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ sql. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa sql mình

1

1   0

sql


sql là viết tắt của structured query language - ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc. Được công nhận là chuẩn ANSI và ISO. sql được dùng để phục vụ các hệ cơ sở dữ liệu quan hệ - đối tượng
kieuoanh292 - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

2

0   0

sql


SQL (Structured Query Language - ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc) là một loại ngôn ngữ máy tính phổ biến để tạo, sửa, và lấy dữ liệu từ một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Ngôn ngữ này phát triển vượt xa so với mục đích ban đầu là để phục vụ các hệ quản trị cơ sở dữ liệu đối tượng-quan hệ. Nó là một tiêu chuẩn ANSI/ISO.
gracehuong - Ngày 29 tháng 7 năm 2013

3

0   0

sql


SQL là một ngôn ngữ truy vấn Mang tính câú trúc.là một loại ngôn ngữ máy tính phổ biêns để tạo, sửa, và lấy dữ liệu từ một hệ quản trị cơ sở dữ liêụ.SQL Là ngôn Ngữ Chuyên dùng trong xây dựng mạng
chipchi0412 - Ngày 05 tháng 8 năm 2013

4

0   0

sql


SQL (Structured Query Language - ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc) là một loại ngôn ngữ máy tính phổ biến để tạo, sửa, và lấy dữ liệu từ một hệ quản tr [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

0   0

sql


Ngôn ngữ truy vấn cấu trúc  -  kết nối đến CSDL.
Nguồn: thptchonthanh.com.vn

6

0   0

sql


SQL (ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc) là một loại ngôn ngữ máy tính phổ biến để tạo, sửa, và lấy dữ liệu từ một hệ quản trị cơ sở dữ liệu qua [..]
Nguồn: vivicorp.com

7

0   0

sql


Structured Query Language (SQL: ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc) là một ngôn ngữ được dùng cho truy vấn cơ sở dữ liệu. Trong LibreOffice, bạn có thể tạo truy vấn ho [..]
Nguồn: help.libreoffice.org

Thêm ý nghĩa của sql
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< skinship spf >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa