Ý nghĩa của từ sinh vật là gì:
sinh vật nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ sinh vật. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa sinh vật mình

1

69   26

sinh vật


d. Tên gọi chung các vật sống, bao gồm động vật, thực vật và vi sinh vật, có trao đổi chất với môi trường ngoài, có sinh đẻ, lớn lên và chết.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

50   24

sinh vật


Tên gọi chung các vật sống, bao gồm động vật, thực vật, vi sinh vật,.. có trao đổi chất với môi trường ngoài, có sinh đẻ, lớn lên và chết.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

37   22

sinh vật


d. Tên gọi chung các vật sống, bao gồm động vật, thực vật và vi sinh vật, có trao đổi chất với môi trường ngoài, có sinh đẻ, lớn lên và chết.. Các kết q [..]
Nguồn: vdict.com

4

39   25

sinh vật


các vật sống bao gồm động vật, thực vật và vi sinh vật, có trao đổi chất với môi trường, có sinh đẻ, lớn lên và chết đ [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

28   22

sinh vật


Trong sinh học và sinh thái học, sinh vật là một cơ thể sống. Cơ thể sống được phân biệt với vật không sống ở các đặc trưng như chuyển động, trao đổi [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

6

0   0

sinh vật


Tên gọi chung các vật sống, bao gồm động vật, thực vật, vi sinh vật,.. có trao đổi chất với môi trường ngoài, có sinh đẻ, lớn lên và chết.
Nguồn: vi.wiktionary.org
Hi - Ngày 29 tháng 11 năm 2019

7

21   33

sinh vật


jantu (nam), satta (nam)
Nguồn: phathoc.net


Thêm ý nghĩa của sinh vật
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< sinh sống siu >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa