Ý nghĩa của từ Kiêu hùng là gì:
Kiêu hùng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Kiêu hùng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Kiêu hùng mình

1

0   0

Kiêu hùng


(Văn chương, Ít dùng) như hùng dũng khí phách kiêu hùng
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

Kiêu hùng


Sự kết hợp của 2 định từ: "Anh Hùng & Gian Hùng". Nghĩa là kẻ biết lúc nào cần thể hiện phẩm chất Anh Hùng & toan tính của Gian Hùng.
VD: Triệu Vân được gọi là Anh Hùng - Tào Tháo được gọi là Gian Hùng. Tư Mã Ý thường được gọi là Kiêu Hùng
NGUYỄN VĂN AN - Ngày 17 tháng 11 năm 2020


Thêm ý nghĩa của Kiêu hùng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Kiêu sa Kiêng sợ >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa