Ý nghĩa của từ sửa mũ dưới đào là gì:
sửa mũ dưới đào nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ sửa mũ dưới đào. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa sửa mũ dưới đào mình

1

0   0

sửa mũ dưới đào


Ý sự bị hiểu lầm không tốt theo lời người xưa nói. | : ''"Dưới cội cây mận chớ nên sửa mũ, vì phòng sự hiềm nghi bẻ trộm quả."''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

sửa mũ dưới đào


ý sự bị hiểu lầm không tốt theo lời người xưa nói: "Dưới cội cây mận chớ nên sửa mũ, vì phòng sự hiềm nghi bẻ trộm quả.". Các kết quả tìm kiếm liê [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

sửa mũ dưới đào


ý sự bị hiểu lầm không tốt theo lời người xưa nói: "Dưới cội cây mận chớ nên sửa mũ, vì phòng sự hiềm nghi bẻ trộm quả."
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

sửa mũ dưới đào


Do chữ "Lý hạ bất chỉnh quan" (Dưới cội mận chớ nên sửa mũ) vì phòng sự hiềm nghi bẻ trộm mận
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của sửa mũ dưới đào
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< thuần tuý sân phong >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa