Ý nghĩa của từ sân phong là gì:
sân phong nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ sân phong. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa sân phong mình

1

0   0

sân phong


Chỉ sân chầu vua nơi ấy có giồng cây phong, tựa cây bàng. Ngày xưa cung điện nhà Hán hay trồng cây phong, nên người ta thường gọi sân cung điện là sân phong.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

sân phong


chỉ sân chầu vua nơi ấy có giồng cây phong, tựa cây bàng. Ngày xưa cung điện nhà Hán hay trồng cây phong, nên người ta thường gọi sân cung điện là sân phong. C [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

sân phong


chỉ sân chầu vua nơi ấy có giồng cây phong, tựa cây bàng. Ngày xưa cung điện nhà Hán hay trồng cây phong, nên người ta thường gọi sân cung điện là sân phong
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

sân phong


Xem Phong thu
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của sân phong
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< sửa mũ dưới đào sáu lễ >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa