Ý nghĩa của từ result in là gì:
result in nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ result in Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa result in mình

1

5   4

result in


Là cụm động từ được tạo thành bởi động từ "result" và giới từ "in" có nghĩa chỉ nguyên nhân gây ra hay dẫn đén một kết quả nào đó.
"result in" : dẫn đến, đưa dến, kết quả là.....
Ví dụ: +, All my effort result in no thing at all.
+, his recklessness resulted in failure
(sự liều lĩnh khinh suất của hắn đã dẫn đến thất bại)
ThuyNguyen - Ngày 29 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của result in
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< rhythm of the rain rf >>