Ý nghĩa của từ recent là gì:
recent nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ recent. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa recent mình

1

4   2

recent


['ri:snt]|tính từ (đã tồn tại, xảy ra, bắt đầu, đã thực hiện...) cách đây hoặc trước đây không lâu; gần đâya recent event /development /occurrence một sự ki [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

2

2   1

recent


Gần đây, xảy ra gần đây, mới đây, mới xảy ra. | : '''''recent''' news'' — tin tức mới đây | Mới, tân thời. | : '''''recent''' fashion'' — mốt mới
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

3   2

recent


trẻ (đá) ; mới, gần đây
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

Thêm ý nghĩa của recent
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< recension receptacle >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa