Ý nghĩa của từ rốt lòng là gì:
rốt lòng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ rốt lòng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa rốt lòng mình

1

1   1

rốt lòng


Nói người con sinh cuối cùng. | : ''Một trai con thứ '''rốt lòng''' (Truyện Kiều)''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   1

rốt lòng


Nói người con sinh cuối cùng: Một trai con thứ rốt lòng (K).. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "rốt lòng". Những từ có chứa "rốt lòng" in its definition in Vietna [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   1

rốt lòng


Nói người con sinh cuối cùng: Một trai con thứ rốt lòng (K).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của rốt lòng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hữu lý hữu nghị >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa