Ý nghĩa của từ quyền lợi là gì:
quyền lợi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ quyền lợi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa quyền lợi mình

1

8   6

quyền lợi


Quyền được hưởng những lợi ích về chính trị xã hội, về vật chất, tinh thần do kết quả hoạt động của bản thân tạo nên hoặc do phúc lợi chung cho nhà nước, xã hội hoặc tập thể cơ quan, xí nghiệp, tổ chức nơi mình sống, làm việc đem lại. Quyền lợi gắn liền với [..]
Nguồn: phapluat.tuoitre.com.vn

2

3   5

quyền lợi


quyền được hưởng những lợi ích nào đó về vật chất, tinh thần bảo vệ quyền lợi của trẻ em mâu thuẫn về quyền lợi Đồng nghĩa: l [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

3   6

quyền lợi


Lợi ích được hưởng, mà người khác không được xâm phạm đến. | : ''Bảo vệ '''quyền lợi''' của đoàn viên.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

4   7

quyền lợi


Lợi ích được hưởng, mà người khác không được xâm phạm đến : Bảo vệ quyền lợi của đoàn viên.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "quyền lợi". Những [..]
Nguồn: vdict.com

5

3   6

quyền lợi


Lợi ích được hưởng, mà người khác không được xâm phạm đến : Bảo vệ quyền lợi của đoàn viên.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của quyền lợi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< thương phẩm quá trình >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa