phapluat.tuoitre.com.vn

Vote-up nhận được869
Vote-down nhận được597
Điểm:271 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (460)

1

73 Thumbs up   46 Thumbs down

auto


(Automatic): Chế độ tự động. 12/2007/QĐ-BGTVT
Nguồn: phapluat.tuoitre.com.vn

2

39 Thumbs up   23 Thumbs down

cơ quan


Bao gồm cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của Nhà nước và cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước. 55/2005/QH11
Nguồn: phapluat.tuoitre.com.vn

3

28 Thumbs up   15 Thumbs down

tự quản


Là tự đặt kế hoạch hành động, tự giám sát công việc, tự đánh giá kết quả công việc, hành vi xử sự của mình mà không cần có sự điều hành, chỉ huy của người quản lý cấp trên hoặc của bất cứ người nào khác. Trong lĩnh vực luật lao động, tự quản là một khái niệm về việc giao cho tập thể người lao động tự quản lý, tự điều hành lấy các xí nghiệp. Trong đ [..]
Nguồn: phapluat.tuoitre.com.vn

4

16 Thumbs up   12 Thumbs down

thái ấp


Đất của vua cấp cho các công thần, quý tộc trên đất đã có cư dân hoặc để người được cấp chiêu mộ dân đến lập thành làng, xóm. Từ điển Luật học trang 455
Nguồn: phapluat.tuoitre.com.vn

5

15 Thumbs up   7 Thumbs down

quân quản


Chế độ quản lý xã hội do bộ máy quân sự đảm nhiệm tại những vùng mới được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của quân địch. Chế độ quân quản sẽ bị bãi bỏ sau khi tình hình đã trở lại bình thường. Từ điển Luật học trang 386
Nguồn: phapluat.tuoitre.com.vn

6

14 Thumbs up   7 Thumbs down

hợp pháp


Là phù hợp với các quy định của pháp luật. Văn bản pháp quy do các cơ quan nhà nước cấp dưới ban hành phải phù hợp với văn bản của các cơ quan nhà nước cấp trên và bảo đảm tính thống nhất, hiệu lực pháp lí của văn bản trong hệ thống pháp luật. Văn bản nào trái với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên sẽ bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền bãi bỏ, đì [..]
Nguồn: phapluat.tuoitre.com.vn

7

11 Thumbs up   14 Thumbs down

quốc tịch


"Trạng thái pháp lý và chính trị xác định mối liên hệ pháp lý giữa công nhân với nhà nước. Mối quan hệ này được biểu hiện ở tổng thể các quyền và nghĩa vụ của người đó được pháp luật của nhà nước quy định và bảo đảm thực hiện. Quốc tịch còn là một hiện tượng pháp lý mang tính chất giai cấp rõ rệt và sâu sắc. Việc quy định một bộ phận dân cư được hư [..]
Nguồn: phapluat.tuoitre.com.vn

8

10 Thumbs up   8 Thumbs down

thảm họa


là những biến động do thiên nhiên, dịch bệnh nguy hiểm hoặc do con người gây ra hoặc do hậu quả chiến tranh làm thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, môi trường tự nhiên. 117/2008/NĐ-CP
Nguồn: phapluat.tuoitre.com.vn

9

9 Thumbs up   5 Thumbs down

bãi công


Một hình thức đấu tranh tập thể của công nhân, viên chức trong công sở, xí nghiệp, nhà máy, cùng nhau bỏ việc nhằm đòi hỏi thỏa mãn yêu cầu liên quan đến nghề nghiệp như đòi tăng lương, giảm giờ làm việc hay cải thiện điều kiện lao động. (X. Đình công). Từ điển Luật học trang 21 [..]
Nguồn: phapluat.tuoitre.com.vn

10

9 Thumbs up   6 Thumbs down

quyền lợi


Quyền được hưởng những lợi ích về chính trị xã hội, về vật chất, tinh thần do kết quả hoạt động của bản thân tạo nên hoặc do phúc lợi chung cho nhà nước, xã hội hoặc tập thể cơ quan, xí nghiệp, tổ chức nơi mình sống, làm việc đem lại. Quyền lợi gắn liền với trách nhiệm, nghĩa vụ là cơ sở pháp lí để được hưởng quyền lợi. Từ điển Luật học trang 406 [..]
Nguồn: phapluat.tuoitre.com.vn