Ý nghĩa của từ quy hàng là gì:
quy hàng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ quy hàng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa quy hàng mình

1

3   2

quy hàng


Chịu thua và phục tùng kẻ thắng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

4   4

quy hàng


Chịu thua và phục tùng kẻ thắng.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "quy hàng". Những từ phát âm/đánh vần giống như "quy hàng": . quy hàng Quy Hướng
Nguồn: vdict.com

3

3   4

quy hàng


Chịu thua và phục tùng kẻ thắng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

3   4

quy hàng


(Từ cũ) chịu thua và chịu theo đối phương, không chống lại nữa tướng giặc phải cởi giáp quy hàng Đồng nghĩa: đầu hàng, hàng
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của quy hàng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< quy phục quy kết >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa