Ý nghĩa của từ quan điểm là gì:
quan điểm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ quan điểm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa quan điểm mình

1

39   16

quan điểm


d. 1 Điểm xuất phát quy định phương hướng suy nghĩ, cách xem xét và hiểu các hiện tượng, các vấn đề. Quan điểm giai cấp. Quan điểm luyến ái. Có quan điểm [..]
Nguồn: vdict.com

2

20   9

quan điểm


Quan điểm là khẳng định sự vật, sự việc, hiện tượng của một vấn đề nào đó đúng hay sai.
Tư tưởng là nghĩ ra một sự sự việc, hiện tượng nào đó để thực hiện theo ý nghĩ của mình.
Nguyễn Thanh Văn - Ngày 12 tháng 5 năm 2016

3

20   16

quan điểm


điểm xuất phát quy định hướng suy nghĩ, cách xem xét, đánh giá về một sự vật, sự việc nào đó quan điểm giai cấp có [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

4   2

quan điểm


cách suy nghĩ, cách xem xét, đánh giá về một sự vật, sự việc nào đó
Quang Toàn - Ngày 06 tháng 8 năm 2020

5

16   15

quan điểm


Điểm xuất phát quy định phương hướng suy nghĩ, cách xem xét và hiểu các hiện tượng, các vấn đề. Quan điểm giai cấp. Quan điểm luyến ái. Có quan điểm đ [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

13   12

quan điểm


d. 1 Điểm xuất phát quy định phương hướng suy nghĩ, cách xem xét và hiểu các hiện tượng, các vấn đề. Quan điểm giai cấp. Quan điểm luyến ái. Có quan điểm đúng đắn. 2 Cách nhìn, cách suy nghĩ; ý kiến. Trình bày quan điểm về vấn đề nêu ra.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

7

4   3

quan điểm


Quan điểm là bảy tỏ nhưng gì mình biết và ý Kiến đó phải chính xác theo quan điểm của mình
Lô thị mơ - Ngày 02 tháng 2 năm 2021

Thêm ý nghĩa của quan điểm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ngậm ngọt >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa