Ý nghĩa của từ qmr là gì:
qmr nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ qmr. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa qmr mình

1

4 Thumbs up   1 Thumbs down

qmr


là viết tắt của cụm từ Quality Management Representative - là "Người đại diện lãnh đạo về chất lượng"- là người hiểu rõ về mục tiêu chiến lược, định hướng khách hàng, đảm bảo chất lượng, các nguyên tắc chất lượng và các hoạt động của doanh nghiệp, biết sử dung nhân lực nhằm đóng góp những ý tưởng cải tiến, sáng tạo cập nhật những kiến thức để đem lại lợi ích cho tổ chức. QMR đóng vai trò rất quan trọng trong một doanh nghiệp
gracehuong - 00:00:00 UTC 20 tháng 8, 2013

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

qmr


Hay QMR, là cụm từ viết tắt của Quality Management Representative: Quản lý chất lượng của ban Đại diện Lãnh đạo.
Giám đốc là người điều hành cấp cao của công ty, là nhân tố quyết định cho sự hưng thịnh của công ty. QMR được chọn lọc dựa theo tiêu chuẩn của ISO 9001:2015. Hệ thống QMR đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao và thúc đẩy sự hiệu quả của doanh nghiệp.
nga - 00:00:00 UTC 6 tháng 10, 2018

<< hm ht >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa