Ý nghĩa của từ processor speed là gì:
processor speed nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ processor speed Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa processor speed mình

1

0   0

processor speed


tốc độ xử lý
Nguồn: speakenglish.co.uk

Thêm ý nghĩa của processor speed
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< username declivious >>