Ý nghĩa của từ declivious là gì:
declivious nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ declivious Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa declivious mình

1

0   0

declivious


nghiêng, dốc
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

Thêm ý nghĩa của declivious
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< processor speed decollcment >>