Ý nghĩa của từ pressure là gì:
pressure nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ pressure. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa pressure mình

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

pressure


Áp lực, áp suất
Nguồn: phanminhchanh.info

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

pressure


Sức ép, áp lực ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)), áp suất. | : ''atmospheric '''pressure''''' — áp suất quyển khí | : ''low '''pressure''''' — áp suất thấp | : ''under the '''pressure''' of public opini [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

pressure


['pre∫ə(r)]|danh từ|ngoại động từ|Tất cảdanh từ sức ép, áp suất, áp lực ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng)),atmospheric pressure áp suất khí quyểna band of low pressure is moving across the country một luồn [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

pressure


| pressure pressure (prĕshʹər) noun 1. a. The act of pressing. b. The condition of being pressed. 2. The application of continuous force by one body on another that it is touching [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

pressure


Áp suất
Nguồn: vietnamcentrepoint.edu.vn

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

pressure


áp suất
Nguồn: vietnamcentrepoint.edu.vn

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

pressure


                                   sự đè nặng, áp lực
Nguồn: hoi.noi.vn (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

pressure


Áp suất; lực tác dụng trên một đơn vị diện tích.
Nguồn: community.h2vn.com (offline)

<< press pretty >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa