Ý nghĩa của từ phi vô sản là gì:
phi vô sản nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ phi vô sản. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phi vô sản mình

1

3   0

phi vô sản


Không thuộc hệ thống tư tưởng vô sản. | : ''Tư tưởng '''phi vô sản'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   1

phi vô sản


Không thuộc hệ thống tư tưởng vô sản: Tư tưởng phi vô sản.
Nguồn: vdict.com

3

0   1

phi vô sản


Không thuộc hệ thống tư tưởng vô sản: Tư tưởng phi vô sản.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của phi vô sản
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nghĩa bộc nghĩa cử >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa