Ý nghĩa của từ phối hợp là gì:
phối hợp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ phối hợp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phối hợp mình

1

10   5

phối hợp


Bố trí cùng nhau làm theo một kế hoạch chung để đạt một mục đích chung: Các binh chủng phối hợp tác chiến.
Nguồn: vdict.com

2

5   4

phối hợp


Bố trí cùng nhau làm theo một kế hoạch chung để đạt một mục đích chung: Các binh chủng phối hợp tác chiến.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

3   6

phối hợp


Bố trí cùng nhau làm theo một kế hoạch chung để đạt một mục đích chung. | : ''Các binh chủng '''phối hợp''' tác chiến.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

1   4

phối hợp


cùng hành động hoặc hoạt động hỗ trợ lẫn nhau phối hợp hết sức ăn ý thuỷ binh phối hợp với bộ binh Đồng nghĩa: kết hợp
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của phối hợp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< phỉ nhổ lừa phỉnh >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa